Αδικήματα

3.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) νοθεύει, ή προκαλεί ή ανέχεται ωστε να νοθευτούν οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα~

(β) πωλεί, εκθέτει προς πώληση, ή διατάσσει ή επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να πωλήσει ή εκθέσει προς πώληση, οποιαδήποτε νοθευμένα γεωργικά προϊόντα~

(γ) εξάγει, ή έχει στην κατοχή του για σκοπούς εξαγωγής, ή διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εξαγωγή, οποιωνδήποτε νοθευμένων γεωργικών προϊόντων.

(δ) εν γνώσει του εισάγει, ή διατάσσει, επιτρέπει, προάγει, αποπειράται, υποβοηθά ή παρακινεί την εισαγωγή, οποιωνδήποτε νοθευμένων γεωργικών προϊόντων, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαινει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου, και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου και μετά από οποιαδήποτε καταδίκη για αδίκημα βάσει του άρθρου αυτού το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την κατάσχεση κάθε αντικειμένου ή πράγματος με το οποίο, ή σε σχέση με το οποίο διαπράχτηκε το αδίκημα.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν καταδικάζεται βάσει του άρθρου αυτού αν αποδείξει προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου κατηγορείται, ότι δεν γνώριζε ότι τα γεωργικά προϊόντα σε σχέση με τα οποία προσάφτηκε η κατηγορία ήταν νοθευμένα και ότι δεν μπορούσε με εύλογη επιμέλεια να γνώριζε αυτό.