Ερμηνεία

2.-(1) Στον Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτη διαφορετική έννοια-

“Αναλυτής” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτεί το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να προβαίνει σε εξετάσεις για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

“γεωργικά προϊόντα” σημαίνει οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα, είτε εισάγονται είτε παράγονται στη Δημοκρατία, ως ήθελε καθοριστεί.

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας.

“Επιθεωρητής” σημαίνει Επιθεωρητή Προϊόντων του Τμήματος Εμπορίου και Βιομηχανίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή να ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

“νοθεύω γεωργικά προϊόντα” σημαίνει παραποιώ, μειώνω ή αυξάνω τον εμφανή όγκο ή βάρος, ή χειροτερεύω, μεταβάλλω, επηρεάζω δυσμενώς ή αποκρύπτω την ποιότητα γεωργικών προϊόντων με το συνδυασμό, ανάμειξη, ή προσθήκη με αυτά ή σε αυτά, κάποιας ξένης, περιττής ή υποδεέστερης ουσίας, ύλης ή πράγματος, είτε επιβλαβούς είτε όχι, ή με την προσθήκη ύδατος, ή με τη χρήση τεχνητών μέσων, και περιλαμβάνει αφαίρεση μέρους από γεωργικά προϊόντα με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζεται επιβλαβώς η φύση, ουσία ή η ποιότητα αυτών.

“περιττή ή υποδεέστερη ουσία” σημαίνει οποιαδήποτε ουσία, ύλη ή πράγμα το οποίο δυνατό να καθοριστεί ως τέτοιο.

(2) Γεωργικά προίόντα θεωρούνται νοθευμένα είτε με είτε χωρίς οποιασδήποτε θετική ενέργεια εκ μέρους του πωλητή, εξαγωγέα ή εισαγωγέα, ανάλογα με την περίπτωση, αν αυτά περιέχουν οποιαδήποτε ξένη, ή περιττή ή υποδεέστερη ουσία, είτε επιβλαβή είτε όχι, πλέον της ανώτατης ποσότητας του ξένου αυτού συστατικού ή ξένης ουσίας που καθορίζεται από τους Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως προνοείται πιο κάτω.