Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νοθείας Γεωργικών Προϊόντων Νόμος.