Επιφύλαξη

14. Κανονισμοί που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου που καταργήθηκε με το Νόμο αυτό οι οποίοι ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, θεωρούνται ότι είναι Κανονισμοί που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού και μέχρις ότου εκδοθούν άλλοι Κανονισμοί βάσει του Νόμου αυτού ισχύουν ανάλογα, με οποιεσδήποτε αναγκαίες τροποποιήσεις, από την πιο πάνω ημερομηνία.