ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 11)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Με το παρόν πιστοποιείται ότι το δείγμα, λεπτομέρειες του οποίου δίνονται πιο κάτω, έχει εξεταστεί από εμένα, δεόντως εξουσιοδοτημένο Αναλυτή και δηλώνω το αποτέλεσμα της ανάλυσης μου ως ακολούθως:

(1) Δείγμα που υποβλήθηκε από …………………………………………………………………………….....

(2) Ημερομηνία λήψης ……………………………………………………………………………………………

(3) Ημερομηνία εξέτασης …………………………………………………………………………………………

(4) Φύση του δείγματος …………………………………………………………………………………………..

(5) Βάρος του δείγματος που υποβλήθηκε …………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………….

(6) Αποτελέσματα της ανάλυσης και έκθεση κατά πόσο το δείγμα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν ή θεωρούνται ότι εκδόθηκαν, βάσει του περί Νοθείας Γεωργικών Προϊόντων Νόμου, Κεφ. 24.

Ημερομηνία:

Υπογραφή Αναλυτή

Τόπος: