Σημείωση
27 του Ν.129(I)/2002Έναρξη Ισχύος

27. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.129(Ι)/2002]τίθεται σε ισχύ εξήντα ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.