Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς-

(α) που καθορίζουν οτιδήποτε το οποίο βάσει του Νόμου αυτού απαιτείται ή επιτρέπεται να καθοριστεί.

(β) που καθορίζουν την επιτρεπόμενη αναλογία των ξένων συστατικών ή ξένης ουσίας (αν υπάρχει) στην κατασκευή, πώληση ή συσκευασία προς πώληση, εξαγωγή, εισαγωγή ή συσκευασία προς εξαγωγή ή εισαγωγή γεωργικών προϊόντων, είτε τα συστατικά αυτά ή εξωτερικές ουσίες είναι συντηρητικά ή όχι.

(γ) που καθορίζουν τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται για την εξέταση ή επανεξέταση γεωργικών προϊόντων.

(δ) γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.