Τύπος πιστοποιητικού ανάλυσης

11. Το πιστοποιητικό ανάλυσης του Αναλυτή θα είναι κατά τον τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα, ή κατά παρόμοιο με αυτόν τύπο. Αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού που εκδίδεται με τον τρόπο αυτό αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη ή στο πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα γεωργικά προϊόντα στα οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό.