Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2022.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία» σημαίνει τις θέσεις προαγωγής, διατμηματικής προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής·

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

«δομημένη συνέντευξη» σημαίνει τη συνέντευξη με προκαθορισμένες ερωτήσεις σχετικές με τη γνώση του αντικειμένου εργασίας της υπό πλήρωση θέσης, την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και γενικότερα σχετικές με τα προσόντα και τις δεξιότητες του υποψηφίου, που αποσκοπούν στη διαμόρφωση γνώσης για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για τη θέση για την οποία κρίνεται·

«Εξεταστικό Κέντρο» σημαίνει τον φορέα που εκάστοτε καθορίζεται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 7 και λειτουργεί με βάση τις οδηγίες και υπό την εποπτεία της Επιτροπής, για τη διενέργεια αξιολογήσεων με σύγχρονες μεθόδους ή ασκήσεις, που δυνατό να περιλαμβάνουν γραπτές εξετάσεις, ασκήσεις ρόλων, διερευνητικές ασκήσεις, παρουσιάσεις, μελέτες περίπτωσης, με σκοπό τη διακρίβωση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων των υποψηφίων για διορισμό ή προαγωγή σε ορισμένες θέσεις, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας που συστήνεται δυνάμει του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου∙

«επαγγελματική δομή θέσεων» σημαίνει τη δομή θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, της οποίας η θέση εισδοχής είναι στις κλίμακες Α9, Α11 και Α12 και Α11 και Α12 του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως οι κλίμακες αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των θέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων οι οποίες προβλέπονται στον περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τους εκάστοτε περί Κρατικού Προϋπολογισμού Νόμους, των θέσεων της Δικαστικής Υπηρεσίας, των θέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και των θέσεων της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που συστάθηκε δυνάμει του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου·

«επιστημονική δομή θέσεων» σημαίνει τη δομή θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, της οποίας η θέση εισδοχής είναι στις κλίμακες Α8, Α10 και Α11 του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως οι κλίμακες αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των θέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων οι οποίες προβλέπονται στον περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τους εκάστοτε περί Κρατικού Προϋπολογισμού Νόμους, των θέσεων της Δικαστικής Υπηρεσίας, των θέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και των θέσεων της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που συστάθηκε δυνάμει του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου·

«επιτυχών» σημαίνει πρόσωπο που συγκεντρώνει ποσοστό βαθμολογίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατόν (40%) στην αξιολόγηση στο Εξεταστικό Κέντρο·

«θέση» σημαίνει θέση στη δημόσια υπηρεσία, αναφορικά με την οποία εφαρμόζεται ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος·

«θέση προαγωγής» σημαίνει θέση, η οποία ορίζεται ως τέτοια στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας, στην οποία μπορούν να προαχθούν υπάλληλοι που υπηρετούν στην αμέσως κατώτερη τάξη ή θέση του συγκεκριμένου κλάδου ή υποδιαίρεσης της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση·

«θέση διατμηματικής προαγωγής» σημαίνει θέση στην Κλίμακα Α13(ιι) του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, στην οποία μπορούν να προαχθούν υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο των επιστημονικών δομών θέσεων ή των επαγγελματικών δομών θέσεων, ανάλογα με την περίπτωση, εξαιρουμένων των θέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων οι οποίες προβλέπονται στον περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τους εκάστοτε περί Κρατικού Προϋπολογισμού Νόμους, των θέσεων της Δικαστικής Υπηρεσίας, των θέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και των θέσεων της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που συστάθηκε δυνάμει του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου·

«θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής» σημαίνει θέση στην κλίμακα Α14(ιι) και ανώτερη του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων των θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων θέσεων καθορίζονται ως τέτοιες στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας, εξαιρουμένων των θέσεων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα, στην οποία πρόσωπα που δεν είναι στη δημόσια υπηρεσία μπορούν να διορισθούν ή υπάλληλοι μπορούν να διορισθούν ή προαχθούν·

«κλίμακα» σημαίνει τη μισθολογική κλίμακα θέσης·

«κρατικό πανεπιστήμιο» σημαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό πανεπιστήμιο ιδρύεται από τη Δημοκρατία δυνάμει Νόμου.

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο σκοπείται η εισαγωγή νέας διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας και να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας και των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, η οποία να βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία.

(2) Το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου εκτείνεται στη ρύθμιση των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κριτήρια επιλογής για προαγωγή σε θέση προαγωγής

4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 35 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σε οποιαδήποτε διαδικασία για προαγωγή σε θέση προαγωγής, η επιλογή και η προαγωγή των υποψηφίων από την Επιτροπή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τη βαρύτητα του καθενός κριτηρίου, η οποία αποτιμάται σε μονάδες, ως ακολούθως:

(α) 0 έως 20 μονάδες για πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, στα οποία περιλαμβάνονται επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα ή/και επαγγελματικοί τίτλοι, πέραν των απαιτουμένων στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία σε σχέδια υπηρεσίας θέσεων προβλέπεται ως πλεονέκτημα/πρόσθετο προσόν η γνώση ξένης γλώσσας, για την κατοχή από υποψήφιο τεκμηρίου γνώσης γλώσσας στο προβλεπόμενο στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας επίπεδο, απονέμονται μονάδες στο πλαίσιο του κριτηρίου αυτού·

(β) 0 έως 20 μονάδες για πρόσθετη πείρα των υποψηφίων σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, πέραν της απαιτουμένης στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας∙

(γ) 0 έως 45 μονάδες για αξιολόγηση απόδοσης των υποψηφίων, με βάση το βαθμό τους στις ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις, που διενεργούνται σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2022, πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό 10:

Νοείται ότι, για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας των Ετήσιων Υπηρεσιακών Εκθέσεων των τριών τελευταίων ετών:

Νοείται περαιτέρω ότι, για την πλήρωση θέσεων κατά το έτος 2024, λαμβάνεται υπόψη μόνο η ετήσια υπηρεσιακή έκθεση για το έτος 2023, ενώ για την πλήρωση θέσεων κατά το έτος 2025 λαμβάνονται υπόψη οι Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις για τα έτη 2023 και 2024:

Νοείται έτι περαιτέρω, ότι σε περίπτωση που υποψήφιος συγκεντρώνει στο συγκεκριμένο κριτήριο βαθμολογία με δεκαδικό αριθμό, οι συνολικές μονάδες του αναγράφονται με δύο δεκαδικά ψηφία·

(δ) 0 έως 15 μονάδες για σύσταση οικείου Προϊσταμένου Τμήματος:

Νοείται ότι, για την απονομή των μονάδων στα κριτήρια (α) και (β), λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και η πείρα των υποψηφίων κατά το χρόνο που λαμβάνεται από την Επιτροπή η πρόταση της αρμόδιας αρχής για πλήρωση της θέσης ή σε περίπτωση παράλειψης της αρμόδιας αρχής να υποβάλει πρόταση για πλήρωση της θέσης η ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας για υποβολή τέτοιας πρότασης, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 29 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό μονάδων, η Επιτροπή αποφασίζει για την προαγωγή με κριτήριο την ηλικία των υποψηφίων.

(2) Κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για προαγωγή, εάν σε οποιαδήποτε από τις τρεις τελευταίες ετήσιες υπηρεσιακές του εκθέσεις είχε βαθμολογία αξιολόγησης της απόδοσής του χαμηλότερη του πέντε (5).

Κριτήρια επιλογής για προαγωγή σε θέση διατμηματικής προαγωγής

5.-(1) Σε οποιαδήποτε διαδικασία για προαγωγή σε θέση διατμηματικής προαγωγής, η επιλογή και η προαγωγή των υποψηφίων από την Επιτροπή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τη βαρύτητα του καθενός κριτηρίου, η οποία αποτιμάται σε μονάδες, ως ακολούθως:

(α) 0 έως 40 μονάδες για αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων σε Εξεταστικό Κέντρο·

(β) 0-5 μονάδες για σχετική πείρα των υποψηφίων με τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης στο Υπουργείο/Υφυπουργείο/ Τμήμα/Υπηρεσία που υπάγεται η θέση·

(γ) 0 έως 10 μονάδες για πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, στα οποία περιλαμβάνονται επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα ή/και επαγγελματικοί τίτλοι, πέραν των απαιτουμένων στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία σε σχέδια υπηρεσίας θέσεων προβλέπεται ως πλεονέκτημα/πρόσθετο προσόν η γνώση ξένης γλώσσας, για την κατοχή από υποψήφιο τεκμηρίου γνώσης γλώσσας στο προβλεπόμενο στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας επίπεδο, απονέμονται μονάδες στο πλαίσιο του κριτηρίου αυτού·

(δ) 0 έως 5 μονάδες για πρόσθετη πείρα των υποψηφίων σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, πέραν της απαιτουμένης στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας∙

(ε) 0 έως 15 μονάδες για αξιολόγηση απόδοσης των υποψηφίων με βάση το βαθμό τους στις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις, που διενεργούνται σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2022, πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό 10:

Νοείται ότι, για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας των Ετήσιων Υπηρεσιακών Εκθέσεων των τριών τελευταίων ετών:

Νοείται περαιτέρω ότι, για την πλήρωση θέσεων κατά το έτος 2024, λαμβάνεται υπόψη μόνο η ετήσια υπηρεσιακή έκθεση για το έτος 2023, ενώ για την πλήρωση θέσεων κατά το έτος 2025 λαμβάνονται υπόψη οι Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις για τα έτη 2023 και 2024:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος συγκεντρώνει στο συγκεκριμένο κριτήριο βαθμολογία με δεκαδικό αριθμό, οι συνολικές μονάδες του αναγράφονται με δύο δεκαδικά ψηφία·

(στ) 0 έως 10 μονάδες για αξιολόγηση οικείου Προϊσταμένου Τμήματος∙

(ζ) 0 έως 15 μονάδες για αποτελέσματα προφορικής εξέτασης των υποψηφίων από την Επιτροπή:

Νοείται ότι, για την απονομή των μονάδων στα κριτήρια (β), (γ) και (δ), λαμβάνονται υπόψη η πείρα και τα προσόντα των υποψηφίων κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό μονάδων, η Επιτροπή αποφασίζει για την προαγωγή με κριτήριο την ηλικία των υποψηφίων.

(2) Κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για διατμηματική προαγωγή, εάν σε οποιαδήποτε από τις τρεις τελευταίες Ετήσιες Υπηρεσιακές του Εκθέσεις είχε βαθμολογία αξιολόγησης της απόδοσής του χαμηλότερη του πέντε (5).

Κριτήρια επιλογής για διορισμό ή προαγωγή σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής

6. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (10) του άρθρου 34 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σε οποιαδήποτε διαδικασία για διορισμό ή προαγωγή σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, η επιλογή και η προαγωγή των υποψηφίων από την Επιτροπή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τη βαρύτητα του καθενός κριτηρίου, η οποία αποτιμάται σε μονάδες, ως ακολούθως:

(α) 0 έως 50 μονάδες για αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων σε Εξεταστικό Κέντρο·

(β) 0 έως 10 μονάδες για πρόσθετα προσόντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, στα οποία περιλαμβάνονται επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα ή/και επαγγελματικοί τίτλοι, πέραν των απαιτουμένων στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία σε σχέδια υπηρεσίας θέσεων προβλέπεται ως πλεονέκτημα/πρόσθετο προσόν η γνώση ξένης γλώσσας, για την κατοχή από υποψήφιο τεκμηρίου γνώσης γλώσσας στο προβλεπόμενο στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας επίπεδο, απονέμονται μονάδες στο πλαίσιο του κριτηρίου αυτού∙

(γ) 0 έως 10 μονάδες για πρόσθετη πείρα των υποψηφίων σχετική με τα καθήκοντα της θέσης πέραν της απαιτουμένης στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας∙

(δ) 0 έως 10 μονάδες για αξιολόγηση οικείου Προϊσταμένου Τμήματος∙

(ε) 0 έως 20 μονάδες για αποτελέσματα προφορικής εξέτασης των υποψηφίων από την Επιτροπή:

Νοείται ότι, στην περίπτωση των θέσεων Γενικών Διευθυντών, το κριτήριο και η βαρύτητα που προβλέπονται στην παράγραφο (δ) δεν εφαρμόζονται:

Νοείται περαιτέρω ότι, η πλήρωση των θέσεων Βοηθών Διευθυντών Κλινικής/Τμήματος στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, καθώς και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, γίνεται χωρίς τη διεξαγωγή αξιολόγησης σε Εξεταστικό Κέντρο, με βάση τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στις παραγράφους (β) έως (ε):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για την απονομή των μονάδων στα κριτήρια (β) και (γ), λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και η πείρα των υποψηφίων κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό μονάδων, η Επιτροπή αποφασίζει για την προαγωγή με κριτήριο την ηλικία των υποψηφίων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων σε Εξεταστικά Κέντρα

7.-(1) Οι υποψήφιοι για διορισμό ή προαγωγή στη δημόσια υπηρεσία σε θέσεις διατμηματικής προαγωγής και σε θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, εξαιρουμένων των θέσεων Βοηθών Διευθυντών Κλινικής/Τμήματος στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, καθώς και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, αξιολογούνται σε Εξεταστικά Κέντρα που οργανώνονται από την Επιτροπή ή από άλλους φορείς στους οποίους αυτή αναθέτει την οργάνωση:

Νοείται ότι, για την ανάθεση από την Επιτροπή της αξιολόγησης των υποψηφίων σε Εξεταστικά Κέντρα που οργανώνονται από φορείς του ιδιωτικού τομέα ακολουθούνται οι διαδικασίες του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή δύναται να αναθέτει σε διαφορετικούς φορείς τη διενέργεια διαφορετικού είδους αξιολόγησης των υποψηφίων για κάθε διαδικασία.

(2) Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για κάθε θέση που εμπίπτει στις κατηγορίες θέσεων που καθορίζονται στο εδάφιο (1), η Επιτροπή αποφασίζει για τη διαδικασία που ακολουθείται για αξιολόγηση των υποψηφίων σε Εξεταστικό Κέντρο:

Νοείται ότι, η Επιτροπή, κατά την κρίση της, ανάλογα με την περίπτωση κάθε διαδικασίας, δύναται να αποφασίζει κατά πόσο θα προβεί σε έλεγχο της κατοχής των απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων πριν ή μετά την παραπομπή τους σε Εξεταστικό Κέντρο.

(3) Η Επιτροπή, αφού προβεί στις δέουσες ενέργειες για οργάνωση ή ανάθεση της διοργάνωσης και διεξαγωγής της αξιολόγησης σε Εξεταστικό Κέντρο για κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσης, γνωστοποιεί στους υποψηφίους τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθείται στο Εξεταστικό Κέντρο, καθώς και το είδος των αξιολογήσεων που διεξάγονται:

Νοείται ότι, το Εξεταστικό Κέντρο καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και παρέχει στους υποψήφιους την απαραίτητη πληροφόρηση.

(4) Η αξιολόγηση στο Εξεταστικό Κέντρο δύναται να περιλαμβάνει ως πρώτο στάδιο την υποβολή των υποψηφίων σε γραπτή εξέταση ή/και τη διεξαγωγή εξέτασης ικανοτήτων/ δεξιοτήτων, με ή χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας, όπως αποφασίζεται από την Επιτροπή και σε τέτοια περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να προκαθορίσει αριθμό υποψηφίων που προχωρεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης στο Εξεταστικό Κέντρο πολλαπλάσιο του αριθμού των υπό πλήρωση θέσεων με βάση τη βαθμολογία τους, σε συσχετισμό με τον αριθμό των υπό πλήρωση θέσεων:

Νοείται ότι, εάν υπάρχουν υποψήφιοι που ισοβαθμούν στην γραπτή εξέταση στο Εξεταστικό Κέντρο, σε περίπτωση που διεξάγεται τέτοια εξέταση, και η βαθμολογία που λαμβάνουν είναι τέτοια που μόνο μερικοί από αυτούς μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, τότε μπορούν να προχωρήσουν όλοι οι ισοβαθμήσαντες, ανεξάρτητα από το εάν τελικά προχωρεί στο επόμενο στάδιο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων από αυτό που έχει προκαθοριστεί:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή, κατά την κρίση της, ανάλογα με την περίπτωση κάθε διαδικασίας, δύναται να προβεί σε έλεγχο της κατοχής των απαιτούμενων προσόντων όσων υποψήφιων μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης στο Εξεταστικό Κέντρο, ώστε να προχωρήσουν μόνο όσοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

(5) Η διαδικασία αξιολόγησης στο Εξεταστικό Κέντρο ή ορισμένα στάδια αυτής μπορούν να διεξάγονται από κοινού για την πλήρωση διαφορετικών θέσεων, όπως αποφασίζεται από την Επιτροπή.

(6) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφίων, το Εξεταστικό Κέντρο μεριμνά για την εξαγωγή των συνολικών αποτελεσμάτων, ανάλογα με το είδος των αξιολογήσεων που έχουν διεξαχθεί, κατατάσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους κατά σειρά με βάση τη βαθμολογία τους σε ένα κατάλογο ή σε ξεχωριστούς καταλόγους σε περίπτωση διεξαγωγής κοινής αξιολόγησης για την πλήρωση διαφορετικών θέσεων και διαβιβάζει τον κατάλογο ή τους καταλόγους στην Επιτροπή, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Καταρτισμός καταλόγου προσοντούχων υποψηφίων

8.-(1) Η Επιτροπή, προκειμένου για θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων για κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσης, στον οποίο περιλαμβάνονται οι επιτυχόντες στην αξιολόγηση στο Εξεταστικό Κέντρο που κατέχουν τα απαιτούμενα από το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα σε σειρά με βάση τη βαθμολογία τους στο Εξεταστικό Κέντρο.

(2) Η Επιτροπή, προκειμένου για τις θέσεις διατμηματικής προαγωγής καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων για κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσης, κατατάσσοντας τους υποψήφιους σε σειρά με βάση τη βαθμολογία που προκύπτει από το άθροισμα της αξιολόγησης στο Εξεταστικό Κέντρο των επιτυχόντων υποψηφίων, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα από το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα και τις μονάδες για τη σχετική πείρα των υποψηφίων με τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης στο Υπουργείο/ Υφυπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία που υπάγεται η θέση.

Προφορική εξέταση

9.-(1) Μετά την ετοιμασία του καταλόγου υποψηφίων δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 8, η Επιτροπή καλεί σε προφορική εξέταση τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον κατάλογο υποψηφίων και σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος καλούνται σε προφορική εξέταση όλοι όσοι περιλαμβάνονται σε αυτόν:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι που ισοβαθμούν στη σειρά κατάταξής τους στον κατάλογο και η βαθμολογία που έχουν πάρει είναι τέτοια, ώστε μόνο μερικοί από αυτούς να μπορούν να κληθούν για συμπλήρωση του τριπλάσιου των κενών θέσεων, καλούνται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, ανεξάρτητα από το εάν θα κληθεί μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων από το τριπλάσιο των κενών θέσεων.

(2) Μετά τη διεξαγωγή της προφορικής εξέτασης, που προβλέπεται στο εδάφιο (1), η Επιτροπή βαθμολογεί τους υποψηφίους που έχουν παρουσιασθεί και που έχουν κριθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6.

(3) Η απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με τις μονάδες που απονέμει σε κάθε περίπτωση για την απόδοση υποψηφίου στην προφορική εξέταση, τα πρόσθετα προσόντα, την πρόσθετη πείρα, τη σχετική πείρα των υποψηφίων με τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης στο Υπουργείο/Υφυπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία που υπάγεται η θέση, όπου αυτό εφαρμόζεται, και την αξιολόγηση του οικείου Προϊστάμενου Τμήματος, καταγράφεται στα πρακτικά.

(4) Κάθε μέλος της Επιτροπής παραδίδει, αμέσως μετά το πέρας της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων, τη βαθμολογία που απένειμε σχετικά με την απόδοση των υποψηφίων στην προφορική εξέταση.

Καταρτισμός Πίνακα υποψηφίων

10.-(1) Μετά την συμπλήρωση της απονομής των μονάδων για κάθε ένα από τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, η Επιτροπή καταρτίζει Πίνακα (ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο Πίνακας»), όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά σειρά συνολικών μονάδων που ο καθένας από αυτούς συγκέντρωσε, έτσι ώστε, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), πρώτος στη σειρά να είναι ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό συνολικών μονάδων.

(2) Κανένας δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα, εκτός εάν κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται από Νόμο, Κανονισμό ή σχέδιο υπηρεσίας για διορισμό ή προαγωγή, στη θέση στην οποία αντιστοιχεί ο Πίνακας κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη θέση και κατά το χρόνο καταρτισμού του Πίνακα και κανένας δεν διορίζεται ή προάγεται στην αντίστοιχη θέση, εάν δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα, εάν δεν κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα και εάν δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις κατά το χρόνο που προσφέρεται σε αυτόν ο διορισμός ή προαγωγή.

(3) Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό μονάδων, η Επιτροπή αποφασίζει για τη σειρά αναγραφής τους στον Πίνακα με κριτήριο την ηλικία των υποψηφίων.

(4) Ο Πίνακας χρησιμοποιείται για την πλήρωση των θέσεων που έχουν δημοσιευθεί ή θέσεων που δημιουργούνται ή κενώνoνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους μέσα στο οποίο έγινε η δημοσίευση των θέσεων.

(5) Ο Πίνακας παύει να ισχύει μετά την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ή μετά την ημερομηνία πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν στο ίδιο έτος, οποιαδήποτε από αυτές τις ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη.

Πλήρωση κενών θέσεων από την Επιτροπή

11.-(1) Η Επιτροπή προβαίνει στην πλήρωση των κενών θέσεων με την προσφορά στους υποψηφίους διορισμού ή προαγωγής σε αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση την σειρά κατάταξής τους στον Πίνακα και μέχρι την συμπλήρωση των κενών θέσεων:

Νοείται ότι, η Επιτροπή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να μην προχωρήσει στην πλήρωση των θέσεων ή ορισμένων από αυτές, εάν κρίνει ότι οι υποψήφιοι που έχουν σειρά διορισμού ή προαγωγής δεν είναι κατάλληλοι για διορισμό ή προαγωγή.

(2) Υποψήφιος, ο οποίος δεν αποδέχθηκε διορισμό ή προαγωγή σε θέση που του προσφέρθηκε, με βάση το εδάφιο (1), διαγράφεται από τον Πίνακα για τη θέση αυτή.

Καταρτισμός νέου Πίνακα

12. Σε περίπτωση που όλοι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα διορισθούν ή προαχθούν ή διαγραφούν και υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις, η διαδικασία καταρτισμού του Πίνακα αρχίζει εκ νέου.

ΜΕΡΟΣ IV ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα και ποινές

13. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850,00) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατική διάταξη

14. Διαδικασία πλήρωσης οποιασδήποτε θέσης προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, η οποία έχει αρχίσει, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, συνεχίζει και ολοκλη-ρώνεται δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

15. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024 αναφορικά με την πλήρωση των κενών θέσεων που δημοσιεύονται την 1η Ιανουαρίου 2024 και εντεύθεν, καθώς και για την πλήρωση θέσεων προαγωγής για τις οποίες υποβάλλεται μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής πρόταση από την αρμόδια αρχή προς την Επιτροπή για πλήρωσή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

Θέσεις που εξαιρούνται από την ερμηνεία του όρου «θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής»

1. Βουλή των Αντιπροσώπων

Πρώτος Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Πρώτος Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων.

Πρώτος Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων.

Πρώτος Λειτουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Πρώτος Λειτουργός Οικονομικής Διαχείρισης.

 

2. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός.

Ανώτερος Ιατρικός Λειτουργός.

Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος.

 

3. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος.

 

4. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Πρώτος Οδοντιατρικός Λειτουργός.

Ανώτερος Οδοντιατρικός Λειτουργός.