Πλήρωση κενών θέσεων από την Επιτροπή

11.-(1) Η Επιτροπή προβαίνει στην πλήρωση των κενών θέσεων με την προσφορά στους υποψηφίους διορισμού ή προαγωγής σε αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση την σειρά κατάταξής τους στον Πίνακα και μέχρι την συμπλήρωση των κενών θέσεων:

Νοείται ότι, η Επιτροπή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να μην προχωρήσει στην πλήρωση των θέσεων ή ορισμένων από αυτές, εάν κρίνει ότι οι υποψήφιοι που έχουν σειρά διορισμού ή προαγωγής δεν είναι κατάλληλοι για διορισμό ή προαγωγή.

(2) Υποψήφιος, ο οποίος δεν αποδέχθηκε διορισμό ή προαγωγή σε θέση που του προσφέρθηκε, με βάση το εδάφιο (1), διαγράφεται από τον Πίνακα για τη θέση αυτή.