Καταρτισμός Πίνακα υποψηφίων

10.-(1) Μετά την συμπλήρωση της απονομής των μονάδων για κάθε ένα από τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, η Επιτροπή καταρτίζει Πίνακα (ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο Πίνακας»), όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά σειρά συνολικών μονάδων που ο καθένας από αυτούς συγκέντρωσε, έτσι ώστε, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), πρώτος στη σειρά να είναι ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό συνολικών μονάδων.

(2) Κανένας δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα, εκτός εάν κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται από Νόμο, Κανονισμό ή σχέδιο υπηρεσίας για διορισμό ή προαγωγή, στη θέση στην οποία αντιστοιχεί ο Πίνακας κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη θέση και κατά το χρόνο καταρτισμού του Πίνακα και κανένας δεν διορίζεται ή προάγεται στην αντίστοιχη θέση, εάν δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα, εάν δεν κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα και εάν δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις κατά το χρόνο που προσφέρεται σε αυτόν ο διορισμός ή προαγωγή.

(3) Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό μονάδων, η Επιτροπή αποφασίζει για τη σειρά αναγραφής τους στον Πίνακα με κριτήριο την ηλικία των υποψηφίων.

(4) Ο Πίνακας χρησιμοποιείται για την πλήρωση των θέσεων που έχουν δημοσιευθεί ή θέσεων που δημιουργούνται ή κενώνoνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους μέσα στο οποίο έγινε η δημοσίευση των θέσεων.

(5) Ο Πίνακας παύει να ισχύει μετά την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους ή μετά την ημερομηνία πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν στο ίδιο έτος, οποιαδήποτε από αυτές τις ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη.