Προφορική εξέταση

9.-(1) Μετά την ετοιμασία του καταλόγου υποψηφίων δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 8, η Επιτροπή καλεί σε προφορική εξέταση τριπλάσιο αριθμό υποψηφίων με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον κατάλογο υποψηφίων και σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος καλούνται σε προφορική εξέταση όλοι όσοι περιλαμβάνονται σε αυτόν:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι που ισοβαθμούν στη σειρά κατάταξής τους στον κατάλογο και η βαθμολογία που έχουν πάρει είναι τέτοια, ώστε μόνο μερικοί από αυτούς να μπορούν να κληθούν για συμπλήρωση του τριπλάσιου των κενών θέσεων, καλούνται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, ανεξάρτητα από το εάν θα κληθεί μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων από το τριπλάσιο των κενών θέσεων.

(2) Μετά τη διεξαγωγή της προφορικής εξέτασης, που προβλέπεται στο εδάφιο (1), η Επιτροπή βαθμολογεί τους υποψηφίους που έχουν παρουσιασθεί και που έχουν κριθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6.

(3) Η απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με τις μονάδες που απονέμει σε κάθε περίπτωση για την απόδοση υποψηφίου στην προφορική εξέταση, τα πρόσθετα προσόντα, την πρόσθετη πείρα, τη σχετική πείρα των υποψηφίων με τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης στο Υπουργείο/Υφυπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία που υπάγεται η θέση, όπου αυτό εφαρμόζεται, και την αξιολόγηση του οικείου Προϊστάμενου Τμήματος, καταγράφεται στα πρακτικά.

(4) Κάθε μέλος της Επιτροπής παραδίδει, αμέσως μετά το πέρας της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων, τη βαθμολογία που απένειμε σχετικά με την απόδοση των υποψηφίων στην προφορική εξέταση.