Καταρτισμός καταλόγου προσοντούχων υποψηφίων

8.-(1) Η Επιτροπή, προκειμένου για θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων για κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσης, στον οποίο περιλαμβάνονται οι επιτυχόντες στην αξιολόγηση στο Εξεταστικό Κέντρο που κατέχουν τα απαιτούμενα από το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα σε σειρά με βάση τη βαθμολογία τους στο Εξεταστικό Κέντρο.

(2) Η Επιτροπή, προκειμένου για τις θέσεις διατμηματικής προαγωγής καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων για κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσης, κατατάσσοντας τους υποψήφιους σε σειρά με βάση τη βαθμολογία που προκύπτει από το άθροισμα της αξιολόγησης στο Εξεταστικό Κέντρο των επιτυχόντων υποψηφίων, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα από το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα και τις μονάδες για τη σχετική πείρα των υποψηφίων με τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης στο Υπουργείο/ Υφυπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία που υπάγεται η θέση.