Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων σε Εξεταστικά Κέντρα

7.-(1) Οι υποψήφιοι για διορισμό ή προαγωγή στη δημόσια υπηρεσία σε θέσεις διατμηματικής προαγωγής και σε θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, εξαιρουμένων των θέσεων Βοηθών Διευθυντών Κλινικής/Τμήματος στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, καθώς και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, αξιολογούνται σε Εξεταστικά Κέντρα που οργανώνονται από την Επιτροπή ή από άλλους φορείς στους οποίους αυτή αναθέτει την οργάνωση:

Νοείται ότι, για την ανάθεση από την Επιτροπή της αξιολόγησης των υποψηφίων σε Εξεταστικά Κέντρα που οργανώνονται από φορείς του ιδιωτικού τομέα ακολουθούνται οι διαδικασίες του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή δύναται να αναθέτει σε διαφορετικούς φορείς τη διενέργεια διαφορετικού είδους αξιολόγησης των υποψηφίων για κάθε διαδικασία.

(2) Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για κάθε θέση που εμπίπτει στις κατηγορίες θέσεων που καθορίζονται στο εδάφιο (1), η Επιτροπή αποφασίζει για τη διαδικασία που ακολουθείται για αξιολόγηση των υποψηφίων σε Εξεταστικό Κέντρο:

Νοείται ότι, η Επιτροπή, κατά την κρίση της, ανάλογα με την περίπτωση κάθε διαδικασίας, δύναται να αποφασίζει κατά πόσο θα προβεί σε έλεγχο της κατοχής των απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων πριν ή μετά την παραπομπή τους σε Εξεταστικό Κέντρο.

(3) Η Επιτροπή, αφού προβεί στις δέουσες ενέργειες για οργάνωση ή ανάθεση της διοργάνωσης και διεξαγωγής της αξιολόγησης σε Εξεταστικό Κέντρο για κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσης, γνωστοποιεί στους υποψηφίους τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθείται στο Εξεταστικό Κέντρο, καθώς και το είδος των αξιολογήσεων που διεξάγονται:

Νοείται ότι, το Εξεταστικό Κέντρο καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και παρέχει στους υποψήφιους την απαραίτητη πληροφόρηση.

(4) Η αξιολόγηση στο Εξεταστικό Κέντρο δύναται να περιλαμβάνει ως πρώτο στάδιο την υποβολή των υποψηφίων σε γραπτή εξέταση ή/και τη διεξαγωγή εξέτασης ικανοτήτων/ δεξιοτήτων, με ή χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας, όπως αποφασίζεται από την Επιτροπή και σε τέτοια περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να προκαθορίσει αριθμό υποψηφίων που προχωρεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης στο Εξεταστικό Κέντρο πολλαπλάσιο του αριθμού των υπό πλήρωση θέσεων με βάση τη βαθμολογία τους, σε συσχετισμό με τον αριθμό των υπό πλήρωση θέσεων:

Νοείται ότι, εάν υπάρχουν υποψήφιοι που ισοβαθμούν στην γραπτή εξέταση στο Εξεταστικό Κέντρο, σε περίπτωση που διεξάγεται τέτοια εξέταση, και η βαθμολογία που λαμβάνουν είναι τέτοια που μόνο μερικοί από αυτούς μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, τότε μπορούν να προχωρήσουν όλοι οι ισοβαθμήσαντες, ανεξάρτητα από το εάν τελικά προχωρεί στο επόμενο στάδιο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων από αυτό που έχει προκαθοριστεί:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Επιτροπή, κατά την κρίση της, ανάλογα με την περίπτωση κάθε διαδικασίας, δύναται να προβεί σε έλεγχο της κατοχής των απαιτούμενων προσόντων όσων υποψήφιων μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης στο Εξεταστικό Κέντρο, ώστε να προχωρήσουν μόνο όσοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

(5) Η διαδικασία αξιολόγησης στο Εξεταστικό Κέντρο ή ορισμένα στάδια αυτής μπορούν να διεξάγονται από κοινού για την πλήρωση διαφορετικών θέσεων, όπως αποφασίζεται από την Επιτροπή.

(6) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφίων, το Εξεταστικό Κέντρο μεριμνά για την εξαγωγή των συνολικών αποτελεσμάτων, ανάλογα με το είδος των αξιολογήσεων που έχουν διεξαχθεί, κατατάσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους κατά σειρά με βάση τη βαθμολογία τους σε ένα κατάλογο ή σε ξεχωριστούς καταλόγους σε περίπτωση διεξαγωγής κοινής αξιολόγησης για την πλήρωση διαφορετικών θέσεων και διαβιβάζει τον κατάλογο ή τους καταλόγους στην Επιτροπή, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.