Κριτήρια επιλογής για διορισμό ή προαγωγή σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής

6. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (10) του άρθρου 34 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σε οποιαδήποτε διαδικασία για διορισμό ή προαγωγή σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, η επιλογή και η προαγωγή των υποψηφίων από την Επιτροπή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τη βαρύτητα του καθενός κριτηρίου, η οποία αποτιμάται σε μονάδες, ως ακολούθως:

(α) 0 έως 50 μονάδες για αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων σε Εξεταστικό Κέντρο·

(β) 0 έως 10 μονάδες για πρόσθετα προσόντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, στα οποία περιλαμβάνονται επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα ή/και επαγγελματικοί τίτλοι, πέραν των απαιτουμένων στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία σε σχέδια υπηρεσίας θέσεων προβλέπεται ως πλεονέκτημα/πρόσθετο προσόν η γνώση ξένης γλώσσας, για την κατοχή από υποψήφιο τεκμηρίου γνώσης γλώσσας στο προβλεπόμενο στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας επίπεδο, απονέμονται μονάδες στο πλαίσιο του κριτηρίου αυτού∙

(γ) 0 έως 10 μονάδες για πρόσθετη πείρα των υποψηφίων σχετική με τα καθήκοντα της θέσης πέραν της απαιτουμένης στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας∙

(δ) 0 έως 10 μονάδες για αξιολόγηση οικείου Προϊσταμένου Τμήματος∙

(ε) 0 έως 20 μονάδες για αποτελέσματα προφορικής εξέτασης των υποψηφίων από την Επιτροπή:

Νοείται ότι, στην περίπτωση των θέσεων Γενικών Διευθυντών, το κριτήριο και η βαρύτητα που προβλέπονται στην παράγραφο (δ) δεν εφαρμόζονται:

Νοείται περαιτέρω ότι, η πλήρωση των θέσεων Βοηθών Διευθυντών Κλινικής/Τμήματος στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, καθώς και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, γίνεται χωρίς τη διεξαγωγή αξιολόγησης σε Εξεταστικό Κέντρο, με βάση τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στις παραγράφους (β) έως (ε):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για την απονομή των μονάδων στα κριτήρια (β) και (γ), λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και η πείρα των υποψηφίων κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό μονάδων, η Επιτροπή αποφασίζει για την προαγωγή με κριτήριο την ηλικία των υποψηφίων.