Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

15. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024 αναφορικά με την πλήρωση των κενών θέσεων που δημοσιεύονται την 1η Ιανουαρίου 2024 και εντεύθεν, καθώς και για την πλήρωση θέσεων προαγωγής για τις οποίες υποβάλλεται μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής πρόταση από την αρμόδια αρχή προς την Επιτροπή για πλήρωσή τους.