Μεταβατική διάταξη

14. Διαδικασία πλήρωσης οποιασδήποτε θέσης προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, η οποία έχει αρχίσει, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, συνεχίζει και ολοκλη-ρώνεται δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου.