Αδικήματα και ποινές

13. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850,00) ή και με τις δύο αυτές ποινές.