Κριτήρια επιλογής για προαγωγή σε θέση προαγωγής

4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 35 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σε οποιαδήποτε διαδικασία για προαγωγή σε θέση προαγωγής, η επιλογή και η προαγωγή των υποψηφίων από την Επιτροπή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τη βαρύτητα του καθενός κριτηρίου, η οποία αποτιμάται σε μονάδες, ως ακολούθως:

(α) 0 έως 20 μονάδες για πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, στα οποία περιλαμβάνονται επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα ή/και επαγγελματικοί τίτλοι, πέραν των απαιτουμένων στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία σε σχέδια υπηρεσίας θέσεων προβλέπεται ως πλεονέκτημα/πρόσθετο προσόν η γνώση ξένης γλώσσας, για την κατοχή από υποψήφιο τεκμηρίου γνώσης γλώσσας στο προβλεπόμενο στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας επίπεδο, απονέμονται μονάδες στο πλαίσιο του κριτηρίου αυτού·

(β) 0 έως 20 μονάδες για πρόσθετη πείρα των υποψηφίων σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, πέραν της απαιτουμένης στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας∙

(γ) 0 έως 45 μονάδες για αξιολόγηση απόδοσης των υποψηφίων, με βάση το βαθμό τους στις ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις, που διενεργούνται σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 2022, πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό 10:

Νοείται ότι, για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας των Ετήσιων Υπηρεσιακών Εκθέσεων των τριών τελευταίων ετών:

Νοείται περαιτέρω ότι, για την πλήρωση θέσεων κατά το έτος 2024, λαμβάνεται υπόψη μόνο η ετήσια υπηρεσιακή έκθεση για το έτος 2023, ενώ για την πλήρωση θέσεων κατά το έτος 2025 λαμβάνονται υπόψη οι Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις για τα έτη 2023 και 2024:

Νοείται έτι περαιτέρω, ότι σε περίπτωση που υποψήφιος συγκεντρώνει στο συγκεκριμένο κριτήριο βαθμολογία με δεκαδικό αριθμό, οι συνολικές μονάδες του αναγράφονται με δύο δεκαδικά ψηφία·

(δ) 0 έως 15 μονάδες για σύσταση οικείου Προϊσταμένου Τμήματος:

Νοείται ότι, για την απονομή των μονάδων στα κριτήρια (α) και (β), λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και η πείρα των υποψηφίων κατά το χρόνο που λαμβάνεται από την Επιτροπή η πρόταση της αρμόδιας αρχής για πλήρωση της θέσης ή σε περίπτωση παράλειψης της αρμόδιας αρχής να υποβάλει πρόταση για πλήρωση της θέσης η ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας για υποβολή τέτοιας πρότασης, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 29 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό μονάδων, η Επιτροπή αποφασίζει για την προαγωγή με κριτήριο την ηλικία των υποψηφίων.

(2) Κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για προαγωγή, εάν σε οποιαδήποτε από τις τρεις τελευταίες ετήσιες υπηρεσιακές του εκθέσεις είχε βαθμολογία αξιολόγησης της απόδοσής του χαμηλότερη του πέντε (5).