Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο σκοπείται η εισαγωγή νέας διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας και να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας και των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, η οποία να βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία.

(2) Το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου εκτείνεται στη ρύθμιση των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία.