Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία» σημαίνει τις θέσεις προαγωγής, διατμηματικής προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής·

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο·

«δομημένη συνέντευξη» σημαίνει τη συνέντευξη με προκαθορισμένες ερωτήσεις σχετικές με τη γνώση του αντικειμένου εργασίας της υπό πλήρωση θέσης, την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και γενικότερα σχετικές με τα προσόντα και τις δεξιότητες του υποψηφίου, που αποσκοπούν στη διαμόρφωση γνώσης για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για τη θέση για την οποία κρίνεται·

«Εξεταστικό Κέντρο» σημαίνει τον φορέα που εκάστοτε καθορίζεται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 7 και λειτουργεί με βάση τις οδηγίες και υπό την εποπτεία της Επιτροπής, για τη διενέργεια αξιολογήσεων με σύγχρονες μεθόδους ή ασκήσεις, που δυνατό να περιλαμβάνουν γραπτές εξετάσεις, ασκήσεις ρόλων, διερευνητικές ασκήσεις, παρουσιάσεις, μελέτες περίπτωσης, με σκοπό τη διακρίβωση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων των υποψηφίων για διορισμό ή προαγωγή σε ορισμένες θέσεις, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας που συστήνεται δυνάμει του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου∙

«επαγγελματική δομή θέσεων» σημαίνει τη δομή θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, της οποίας η θέση εισδοχής είναι στις κλίμακες Α9, Α11 και Α12 και Α11 και Α12 του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως οι κλίμακες αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των θέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων οι οποίες προβλέπονται στον περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τους εκάστοτε περί Κρατικού Προϋπολογισμού Νόμους, των θέσεων της Δικαστικής Υπηρεσίας, των θέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και των θέσεων της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που συστάθηκε δυνάμει του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου·

«επιστημονική δομή θέσεων» σημαίνει τη δομή θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, της οποίας η θέση εισδοχής είναι στις κλίμακες Α8, Α10 και Α11 του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως οι κλίμακες αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένων των θέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων οι οποίες προβλέπονται στον περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τους εκάστοτε περί Κρατικού Προϋπολογισμού Νόμους, των θέσεων της Δικαστικής Υπηρεσίας, των θέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και των θέσεων της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που συστάθηκε δυνάμει του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου·

«επιτυχών» σημαίνει πρόσωπο που συγκεντρώνει ποσοστό βαθμολογίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατόν (40%) στην αξιολόγηση στο Εξεταστικό Κέντρο·

«θέση» σημαίνει θέση στη δημόσια υπηρεσία, αναφορικά με την οποία εφαρμόζεται ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος·

«θέση προαγωγής» σημαίνει θέση, η οποία ορίζεται ως τέτοια στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας, στην οποία μπορούν να προαχθούν υπάλληλοι που υπηρετούν στην αμέσως κατώτερη τάξη ή θέση του συγκεκριμένου κλάδου ή υποδιαίρεσης της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση·

«θέση διατμηματικής προαγωγής» σημαίνει θέση στην Κλίμακα Α13(ιι) του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, στην οποία μπορούν να προαχθούν υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο των επιστημονικών δομών θέσεων ή των επαγγελματικών δομών θέσεων, ανάλογα με την περίπτωση, εξαιρουμένων των θέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων οι οποίες προβλέπονται στον περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τους εκάστοτε περί Κρατικού Προϋπολογισμού Νόμους, των θέσεων της Δικαστικής Υπηρεσίας, των θέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και των θέσεων της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που συστάθηκε δυνάμει του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου·

«θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής» σημαίνει θέση στην κλίμακα Α14(ιι) και ανώτερη του κυβερνητικού μισθολογίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων των θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων θέσεων καθορίζονται ως τέτοιες στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας, εξαιρουμένων των θέσεων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα, στην οποία πρόσωπα που δεν είναι στη δημόσια υπηρεσία μπορούν να διορισθούν ή υπάλληλοι μπορούν να διορισθούν ή προαχθούν·

«κλίμακα» σημαίνει τη μισθολογική κλίμακα θέσης·

«κρατικό πανεπιστήμιο» σημαίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό πανεπιστήμιο ιδρύεται από τη Δημοκρατία δυνάμει Νόμου.

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.