Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Γραμματέας» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού, ο οποίος ενεργεί ως Γραμματέας του Συμβουλίου∙

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας Κύπρου που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου∙

«Συμπρόεδροι» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τον Υπουργό Οικονομικών, στους οποίους ανατίθεται το καθήκον της από κοινού συμπροεδρίας του Συμβουλίου∙

«Υπουργοί» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τον Υπουργό Οικονομικών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ίδρυση και σκοπός του Συμβουλίου

3.- (1) Ιδρύεται Συμβούλιο, καλούμενο «Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας Κύπρου», σκοπός του οποίου είναι να συμβουλεύει την Κυβέρνηση επί θεμάτων που αφορούν ή επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και γενικότερα την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του σκοπού που αναφέρεται στο εδάφιο (1), οι σκοποί του Συμβουλίου μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών ή υποβολή εισηγήσεων, μεταξύ άλλων, για την -

(α) προώθηση θέσεων πολιτικής σε θέματα ανταγωνιστικότητας ενώπιον των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

(β) διαμόρφωση δεικτών μέτρησης της ανταγωνιστι-κότητας και προσαρμογή τους ανάλογα με εμφανιζόμενες μελλοντικές ανάγκες∙

(γ) παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών με βάση μετρήσιμα κριτήρια∙

(δ) ενίσχυση του συντονισμού και ενδυνάμωση της συνέργιας μεταξύ της Κυβέρνησης και των παραγωγικών φορέων που εμπλέκονται σε θέματα ανταγωνιστικότητας.

Συγκρότηση του Συμβουλίου

4. Το Συμβούλιο αποτελείται από εικοσιτρία μέλη και απαρτίζεται από-

(α) τους Υπουργούς, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ως Συμπρόεδροι του Συμβουλίου∙

(β) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού, ο οποίος θα ενεργεί ως Γραμματέας του Συμβουλίου∙

(γ) δύο μέλη, τα οποία θα είναι πρόσωπα καταρτισμένα σε θέματα ανταγωνιστικότητας και τα οποία θα διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου∙και

(δ) τα ακόλουθα ex-officio μέλη:

(i) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος∙

(ii) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού∙

(iii) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(iv) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών∙

(v) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού∙

(vi) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων∙

(vii) τον Πρόεδρο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου∙

(viii) τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων∙

(ix) τον Πρόεδρο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού∙

(x) τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου∙

(xi) τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου∙

(xii) το Γενικό Γραμματέα της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας∙

(xiii) το Γενικό Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου∙

(xiv) το Γενικό Γραμματέα της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου∙

(xv) το Γενικό Γραμματέα της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων∙

(xvi) το Γενικό Γραμματέα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών.

(xvii) τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών∙ και

(xviii) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Αρμοδιότητες και/ή καθήκοντα του Συμβουλίου

5.-(1) Οι κυριότερες αρμοδιότητες και/ή καθήκοντα του Συμβουλίου είναι μεταξύ άλλων-

(α) Η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων προς την Κυβέρνηση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και ο καθορισμός των γενικών κατευθύνσεων για τη βελτίωσή τους και τη μετατροπή τους σε εφαρμόσιμες πολιτικές˙

(β) η ετοιμασία και η υποβολή προτάσεων προς την Κυβέρνηση για το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε θέματα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης˙

(γ) η ετοιμασία και η υποβολή προτάσεων και διαμόρφωση εισηγήσεων προς την Κυβέρνηση για το σχεδιασμό των εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων˙

(δ) η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση, την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας, με στόχο την άρση των εμποδίων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας˙

(ε) η υποβολή εισηγήσεων για καθιέρωση Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας˙

(στ) η παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας και των στρατηγικών που θα ακολουθήσουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον, καθώς και η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας του Συμβουλίου σε περίπτωση μη ικανοποιητικής εφαρμογής των εγκεκριμένων πολιτικών.

(2) Για την καλύτερη άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο δύναται να ορίζει Επιτροπές, είτε αποκλειστικά από μέλη του, είτε και με τη συμμετοχή άλλων εμπειρογνωμόνων, στις οποίες να αναθέτει τη μελέτη, την εξέταση και έκφραση απόψεων ή εισηγήσεων πάνω σε ειδικά θέματα.

(3) Οι Συμπρόεδροι, από κοινού ή ξεχωριστά, δύνανται να θέτουν προς συζήτηση και λήψη απόφασης από το Συμβούλιο οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους και αφορά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

(4) Το Συμβούλιο δύναται να αναπτύσσει πρωτοβουλίες και να προβαίνει, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα, στην εξέταση θεμάτων και την υποβολή εισηγήσεων προς την Κυβέρνηση πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

(5) Οι απόψεις, οι γνώμες ή οι εισηγήσεις του Συμβουλίου ή των Επιτροπών που διατυπώνονται με βάση τα εδάφια (2), (3) ή (4) του παρόντος άρθρου έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Θητεία

6.-(1) Η θητεία των δύο μελών του Συμβουλίου που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να ανακαλέσει το διορισμό οποιουδήποτε από τα μέλη αυτά, σε περίπτωση καταδίκης τους σε ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

Απουσία ή προσωρινό κώλυμα των Συμπροέδρων

7. Σε περίπτωση απουσίας από τη Δημοκρατία ή προσωρινού κωλύματος των Συμπροέδρων, τότε αυτούς αναπληρούν, στην περίπτωση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και στην περίπτωση του Υπουργού Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού.

Κένωση θέσης μέλους

8. Με την κένωση θέσης μέλους του Συμβουλίου που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα διορίζεται στην κενωθείσα θέση άλλο πρόσωπο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. Σε περίπτωση που η θέση κενούται πριν από τη λήξη της θητείας, για την οποία διορίσθηκε ο προκάτοχος της θέσης, ο νέος διορισμός θα ισχύει για το υπόλοιπο της περιόδου της εν λόγω θητείας.

Παραίτηση

9. Πλην των ex-officio μελών, τα λοιπά μέλη δύναται οποτεδήποτε να παραιτηθούν από τη θέση τους με γραπτή επιστολή που απευθύνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, οπόταν οι θέσεις τους θεωρούνται κενές με τη λήψη της επιστολής παραίτησης.

Εξουσίες και καθήκοντα Συμπροέδρων

10.-(1) Οι Συμπρόεδροι προεδρεύουν από κοινού του Συμβουλίου και υπογράφουν τα πρακτικά και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.

(2) Οι Συμπρόεδροι ενημερώνουν τακτικά τα μέλη του Συμβουλίου για τις εργασίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ανταγωνιστικότητας.

Εξουσίες Γραμματέα

11. Ο Γραμματέας συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος Νόμου και συνυπογράφει μαζί με τους Συμπροέδρους τα πρακτικά και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.

Σύγκληση συνεδριάσεων

12.-(1) Ο Γραμματέας, σε συνεννόηση με τους Συμπροέδρους, συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία, όποτε κρίνεται τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία το ενωρίτερο δυνατόν, και εν πάση περιπτώσει εντός προθεσμίας ενός μηνός, αν το ζητήσουν γραπτώς επτά τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου, τα οποία καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(2) Η πρόσκληση σε συνεδρία αποστέλλεται σε γραπτή ή σε ηλεκτρονική μορφή, και απευθύνεται προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(3) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Γραμματέα και υποβάλλεται και εγκρίνεται από τους Συμπροέδρους και κοινοποιείται μαζί με την πρόσκληση σε συνεδρία.

Λειτουργία Συμβουλίου

13. Δεκατρία μέλη του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Συμπροέδρων ή των αναπληρωτών τους αποτελούν απαρτία.

Παροχή γραμματειακής και υλικοτεχνικής στήριξης

14.-(1) Το Γραφείο Προγραμματισμού παρέχει στο Συμβούλιο την αναγκαία γραμματειακή και υλικοτεχνική στήριξη.

(2) Μέσα στα πλαίσια της διάταξης του εδαφίου (1), το Γραφείο Προγραμματισμού -

(α) παρακολουθεί και ενημερώνει το Συμβούλιο για την προώθηση των γνωμοδοτήσεων και των προτάσεων/ εισηγήσεων του Συμβουλίου,

(β) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά των δράσεων και των προτάσεων/εισηγήσεων του Συμβουλίου στο πεδίο των πρακτικών εφαρμογών,

(γ) κατόπιν εξουσιοδότητης από το Συμβούλιο, αναθέτει, παρακολουθεί και παραλαμβάνει, έργα, μελέτες και εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που υλοποιούνται από τρίτους με στόχο την προώθηση του έργου του Συμβουλίου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

15. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο, με βάση τον παρόντα Νόμο, χρειάζεται να καθοριστεί ή να ρυθμιστεί, με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου.

Σημείωση
2 του Ν. 64(Ι)/2020Κατάργηση

Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 64(Ι)/2020] ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου Νόμος του 2006 καταργείται.