Παροχή γραμματειακής και υλικοτεχνικής στήριξης

14.-(1) Το Γραφείο Προγραμματισμού παρέχει στο Συμβούλιο την αναγκαία γραμματειακή και υλικοτεχνική στήριξη.

(2) Μέσα στα πλαίσια της διάταξης του εδαφίου (1), το Γραφείο Προγραμματισμού -

(α) παρακολουθεί και ενημερώνει το Συμβούλιο για την προώθηση των γνωμοδοτήσεων και των προτάσεων/ εισηγήσεων του Συμβουλίου,

(β) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά των δράσεων και των προτάσεων/εισηγήσεων του Συμβουλίου στο πεδίο των πρακτικών εφαρμογών,

(γ) κατόπιν εξουσιοδότητης από το Συμβούλιο, αναθέτει, παρακολουθεί και παραλαμβάνει, έργα, μελέτες και εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που υλοποιούνται από τρίτους με στόχο την προώθηση του έργου του Συμβουλίου.