Λειτουργία Συμβουλίου

13. Δεκατρία μέλη του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Συμπροέδρων ή των αναπληρωτών τους αποτελούν απαρτία.