Σύγκληση συνεδριάσεων

12.-(1) Ο Γραμματέας, σε συνεννόηση με τους Συμπροέδρους, συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία, όποτε κρίνεται τούτο αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία το ενωρίτερο δυνατόν, και εν πάση περιπτώσει εντός προθεσμίας ενός μηνός, αν το ζητήσουν γραπτώς επτά τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου, τα οποία καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(2) Η πρόσκληση σε συνεδρία αποστέλλεται σε γραπτή ή σε ηλεκτρονική μορφή, και απευθύνεται προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(3) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Γραμματέα και υποβάλλεται και εγκρίνεται από τους Συμπροέδρους και κοινοποιείται μαζί με την πρόσκληση σε συνεδρία.