Εξουσίες Γραμματέα

11. Ο Γραμματέας συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος Νόμου και συνυπογράφει μαζί με τους Συμπροέδρους τα πρακτικά και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.