Εξουσίες και καθήκοντα Συμπροέδρων

10.-(1) Οι Συμπρόεδροι προεδρεύουν από κοινού του Συμβουλίου και υπογράφουν τα πρακτικά και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.

(2) Οι Συμπρόεδροι ενημερώνουν τακτικά τα μέλη του Συμβουλίου για τις εργασίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ανταγωνιστικότητας.