Παραίτηση

9. Πλην των ex-officio μελών, τα λοιπά μέλη δύναται οποτεδήποτε να παραιτηθούν από τη θέση τους με γραπτή επιστολή που απευθύνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, οπόταν οι θέσεις τους θεωρούνται κενές με τη λήψη της επιστολής παραίτησης.