Απουσία ή προσωρινό κώλυμα των Συμπροέδρων

7. Σε περίπτωση απουσίας από τη Δημοκρατία ή προσωρινού κωλύματος των Συμπροέδρων, τότε αυτούς αναπληρούν, στην περίπτωση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και στην περίπτωση του Υπουργού Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού.