Θητεία

6.-(1) Η θητεία των δύο μελών του Συμβουλίου που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να ανακαλέσει το διορισμό οποιουδήποτε από τα μέλη αυτά, σε περίπτωση καταδίκης τους σε ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.