Αρμοδιότητες και/ή καθήκοντα του Συμβουλίου

5.-(1) Οι κυριότερες αρμοδιότητες και/ή καθήκοντα του Συμβουλίου είναι μεταξύ άλλων-

(α) Η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων προς την Κυβέρνηση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και ο καθορισμός των γενικών κατευθύνσεων για τη βελτίωσή τους και τη μετατροπή τους σε εφαρμόσιμες πολιτικές˙

(β) η ετοιμασία και η υποβολή προτάσεων προς την Κυβέρνηση για το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε θέματα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης˙

(γ) η ετοιμασία και η υποβολή προτάσεων και διαμόρφωση εισηγήσεων προς την Κυβέρνηση για το σχεδιασμό των εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων˙

(δ) η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση, την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας, με στόχο την άρση των εμποδίων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας˙

(ε) η υποβολή εισηγήσεων για καθιέρωση Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας˙

(στ) η παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας και των στρατηγικών που θα ακολουθήσουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον, καθώς και η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας του Συμβουλίου σε περίπτωση μη ικανοποιητικής εφαρμογής των εγκεκριμένων πολιτικών.

(2) Για την καλύτερη άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο δύναται να ορίζει Επιτροπές, είτε αποκλειστικά από μέλη του, είτε και με τη συμμετοχή άλλων εμπειρογνωμόνων, στις οποίες να αναθέτει τη μελέτη, την εξέταση και έκφραση απόψεων ή εισηγήσεων πάνω σε ειδικά θέματα.

(3) Οι Συμπρόεδροι, από κοινού ή ξεχωριστά, δύνανται να θέτουν προς συζήτηση και λήψη απόφασης από το Συμβούλιο οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους και αφορά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

(4) Το Συμβούλιο δύναται να αναπτύσσει πρωτοβουλίες και να προβαίνει, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα, στην εξέταση θεμάτων και την υποβολή εισηγήσεων προς την Κυβέρνηση πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

(5) Οι απόψεις, οι γνώμες ή οι εισηγήσεις του Συμβουλίου ή των Επιτροπών που διατυπώνονται με βάση τα εδάφια (2), (3) ή (4) του παρόντος άρθρου έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.