Συγκρότηση του Συμβουλίου

4. Το Συμβούλιο αποτελείται από εικοσιτρία μέλη και απαρτίζεται από-

(α) τους Υπουργούς, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ως Συμπρόεδροι του Συμβουλίου∙

(β) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού, ο οποίος θα ενεργεί ως Γραμματέας του Συμβουλίου∙

(γ) δύο μέλη, τα οποία θα είναι πρόσωπα καταρτισμένα σε θέματα ανταγωνιστικότητας και τα οποία θα διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου∙και

(δ) τα ακόλουθα ex-officio μέλη:

(i) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος∙

(ii) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού∙

(iii) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(iv) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών∙

(v) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού∙

(vi) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων∙

(vii) τον Πρόεδρο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου∙

(viii) τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων∙

(ix) τον Πρόεδρο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού∙

(x) τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου∙

(xi) τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου∙

(xii) το Γενικό Γραμματέα της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας∙

(xiii) το Γενικό Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου∙

(xiv) το Γενικό Γραμματέα της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου∙

(xv) το Γενικό Γραμματέα της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων∙

(xvi) το Γενικό Γραμματέα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών.

(xvii) τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών∙ και

(xviii) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.