Ίδρυση και σκοπός του Συμβουλίου

3.- (1) Ιδρύεται Συμβούλιο, καλούμενο «Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας Κύπρου», σκοπός του οποίου είναι να συμβουλεύει την Κυβέρνηση επί θεμάτων που αφορούν ή επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και γενικότερα την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του σκοπού που αναφέρεται στο εδάφιο (1), οι σκοποί του Συμβουλίου μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών ή υποβολή εισηγήσεων, μεταξύ άλλων, για την -

(α) προώθηση θέσεων πολιτικής σε θέματα ανταγωνιστικότητας ενώπιον των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

(β) διαμόρφωση δεικτών μέτρησης της ανταγωνιστι-κότητας και προσαρμογή τους ανάλογα με εμφανιζόμενες μελλοντικές ανάγκες∙

(γ) παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών με βάση μετρήσιμα κριτήρια∙

(δ) ενίσχυση του συντονισμού και ενδυνάμωση της συνέργιας μεταξύ της Κυβέρνησης και των παραγωγικών φορέων που εμπλέκονται σε θέματα ανταγωνιστικότητας.