Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Γραμματέας» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού, ο οποίος ενεργεί ως Γραμματέας του Συμβουλίου∙

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας Κύπρου που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου∙

«Συμπρόεδροι» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τον Υπουργό Οικονομικών, στους οποίους ανατίθεται το καθήκον της από κοινού συμπροεδρίας του Συμβουλίου∙

«Υπουργοί» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τον Υπουργό Οικονομικών.