ΜΕΡΟΣ II ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τμήμα 1 - Συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του Μέρους II
Γενικός κανόνας

9. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας

10. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 2 - Συμβάσεις που εξαιρούνται από το πέδιο εφαρμογής του Νόμου
Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας

11. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων

12. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

13. [Διαγράφηκε]
Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

14. [Διαγράφηκε]
Ειδικές εξαιρέσεις δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών

15. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών

16. [Διαγράφηκε]
Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

17. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 - Ειδικό Καθεστώς
Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

18. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 4 - Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
Κατώτατα όρια

19. [Διαγράφηκε]
Επιδοτούμενες συμβάσεις

20. [Διαγράφηκε]
Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας

21. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συμβάσεις υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΑ

22. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΒ

23. [Διαγράφηκε]
Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΑ και στο Παράρτημα ΙΙΒ

24. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τεχνικές προδιαγραφές

25. [Διαγράφηκε]
Εναλλακτικές προσφορές

26. [Διαγράφηκε]
Υπεργολαβίες

27. [Διαγράφηκε]
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

28. [Διαγράφηκε]
Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας

29. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Χρήση της ανοικτής, κλειστής και με διαπραγμάτευση διαδικασίας και του ανταγωνιστικού διαλόγου

30. [Διαγράφηκε]
Ανταγωνιστικός διάλογος

31. [Διαγράφηκε]
Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

32. [Διαγράφηκε]
Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

33. [Διαγράφηκε]
Συμφωνίες- πλαίσιο

34. [Διαγράφηκε]
Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες- πλαίσιο που συνάπτονται από κεντρικές αρχές αγορών

35. [Διαγράφηκε]
Δυναμικά συστήματα αγορών

36. [Διαγράφηκε]
Ειδικοί κανόνες που αφορούν την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών

37. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Τμήμα 1 - Δημοσίευση των προκηρύξεων
Προκαταρκτική προκήρυξη

38. [Διαγράφηκε]
Προκήρυξη διαγωνισμού

39. [Διαγράφηκε]
Προκήρυξη ανάθεσης σύμβασης

40. [Διαγράφηκε]
Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων

41. [Διαγράφηκε]
Μη υποχρεωτική δημοσίευση

42. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 2 - Προθεσμίες
Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και για την παραλαβή των προσφορών

43. [Διαγράφηκε]
Ανοικτή διαδικασία. Έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες

44. [Διαγράφηκε]
Τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών

45. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 - Περιεχόμενο και τρόποι διαβίβασης των πληροφορίων
Πρόσκληση υποβολής προσφορών, συμμετοχής στο διάλογο ή σε διαπραγμάτευση

46. [Διαγράφηκε]
Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

47. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 4 - Επικοινωνίες
Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

48. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 5 - Πρακτικά
Περιεχόμενο των πρακτικών

49. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τμήμα 1 - Γενικός Κανόνας
Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων

50. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 2 - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντας

51. [Διαγράφηκε]
Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας

52. [Διαγράφηκε]
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

53. [Διαγράφηκε]
Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες

54. [Διαγράφηκε]
Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας

55. [Διαγράφηκε]
Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

56. [Διαγράφηκε]
Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες

57. [Διαγράφηκε]
Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου

58. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 - Ανάθεση της σύμβασης
Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

59. [Διαγράφηκε]
Προσφυγή σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

60. [Διαγράφηκε]
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

61. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 4 – Εφαρμογή των κανόνων που περιέχει η Οδηγία 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών
Αγορά καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

61Α.-(1) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι αναθέτουσες αρχές, οποτεδήποτε προβαίνουν στην αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών, λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της λειτουργικής κατανάλωσης ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, όπως προβλέπονται στο εδάφιο (2), και εφαρμόζουν μία τουλάχιστον από τις εναλλακτικές επιλογές που προβλέπονται στο εδάφιο (3):

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις αγοράς οχημάτων των υπουργών οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα δε δύναται να υπερβαίνουν τα 165 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (165g/km):

Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις αγοράς οχημάτων των γενικών διευθυντών υπουργείων και των προϊσταμένων ανεξάρτητων υπηρεσιών, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα δε δύναται να υπερβαίνουν τα 145 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (145g/km):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις αγοράς οχημάτων της αστυνομίας εξαιρουμένων των οχημάτων με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (4Χ4), οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα δε δύναται να υπερβαίνουν τα 145 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (145g/km):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις αγοράς επιβατικών οχημάτων κατηγορίας Μ1 για τις ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας, οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα δε δύναται να υπερβαίνουν τα 120 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (120g/km).

(2) Οι λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

(α)την ενεργειακή κατανάλωση·

(β)τις εκπομπές CO 2· και

(γ)τις εκπομπές NOx, NMHC και αιωρούμενων σωματιδίων:

Νοείται ότι, εκτός από τις λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (γ) πιο πάνω, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

(3) Οι απαιτήσεις των εδαφίων (1) και (2) ικανοποιούνται σύμφωνα με τις εξής εναλλακτικές επιλογές:

(α)Με τον καθορισμό,  στα  έγγραφα του διαγωνισμού για την αγορά των οχημάτων οδικών μεταφορών, τεχνικών προδιαγραφών σχετικών με τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις για κάθε επίπτωση που πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς και για κάθε πρόσθετη περιβαλλοντική επίπτωση· ή

(β)με  τη συμπερίληψη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα έγγραφα του διαγωνισμού, νοουμένου ότι:

(i)αυτό  γίνεται χρησιμοποιώντας  τις  εν λόγω επιπτώσεις ως κριτήρια ανάθεσης· και

(ii)σε περιπτώσεις που αυτές οι επιπτώσεις αποτιμώνται χρηματικά, χρησιμοποιείται η μεθοδολογία που προβλέπει το άρθρο 61Β.

Μεθοδολογία για τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος.Παράρτημα IX(A)

61Β.-(1) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (ii)  της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 61Α, το λειτουργικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και για τις εκπομπές CO2 και τις εκπομπές ρύπων, όπως περιέχονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος IX(A), που συνδέονται με τη λειτουργία των υπό αγορά οχημάτων, αποτιμάται χρηματικά και υπολογίζεται με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στις ακόλουθες παραγράφους:

(α) Το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:

(i) η ανά χιλιόμετρο κατανάλωση καυσίμου του οχήματος, σύμφωνα με το εδάφιο (2) υπολογίζεται σε μονάδες κατανάλωσης ενέργειας ανά χιλιόμετρο, ανεξάρτητα εάν αυτός ο υπολογισμός γίνεται απευθείας, όπως, μεταξύ άλλων, συμβαίνει στα ηλεκτρικά οχήματα, ή όχι. Όταν η κατανάλωση καυσίμων δίδεται σε διαφορετικές μονάδες, μετατρέπεται σε ανά χιλιόμετρο κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιώντας τους συντελεστές μετατροπής του Πίνακα 1 του Παραρτήματος IX(A) για το ενεργειακό περιεχόμενο των διαφόρων ειδών καυσίμων∙

(ii) χρησιμοποιείται  ενιαία  χρηματική αξία ανά μονάδα ενέργειας. Αυτή η ενιαία αξία είναι χαμηλότερη από το κόστος ανά μονάδα ενέργειας της βενζίνης ή του ντίζελ προ φόρων όταν χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης∙

(iii) το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως γινόμενο των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιομέτρων, όπου χρειάζεται βάσει των χιλιομέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύμφωνα με το εδάφιο (3), επί την κατανάλωση ενέργειας ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) και επί το κόστος ανά μονάδα ενέργειας σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ii).

(β) Το   λειτουργικό   κόστος   των  εκπομπών CO2 του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του υπολογίζεται ως γινόμενο των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιομέτρων, όπου χρειάζεται βάσει των χιλιομέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύμφωνα με το εδάφιο (3), επί τις εκπομπές CO2 σε χιλιόγραμμα ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με την εδάφιο (2), και επί το κόστος ανά χιλιόγραμμο σύμφωνα με την κλίμακα που εκτίθεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος IX(A).

(γ) Το λειτουργικό κόστος των εκπομπών ρύπων, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος IX(A), του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, υπολογίζεται ως άθροισμα του λειτουργικού κόστους των εκπομπών NOx, NMHC και αιωρούμενων σωματιδίων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. Το λειτουργικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για κάθε ρύπο υπολογίζεται ως γινόμενο των διανυόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χιλιομέτρων, όπου χρειάζεται βάσει των χιλιομέτρων που έχουν ήδη διανυθεί, σύμφωνα με το εδάφιο (3), επί τις εκπομπές σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με το εδάφιο (2), και επί το αντίστοιχο κόστος ανά γραμμάριο. Το κόστος υπολογίζεται βάσει των μέσων όρων των ισχυουσών για την Κοινότητα αξιών οι οποίες εκτίθενται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος IX(A):

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές,  δύνανται να εφαρμόζουν υψηλότερο κόστος με την προϋπόθεση ότι αυτό το κόστος δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες αξίες του Πίνακα 2 του Παραρτήματος IX(A) πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή 2.

(2) Η κατανάλωση καυσίμου και οι προβλεπόμενες στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος IX(A) εκπομπές CO2 και ρύπων ανά χιλιόμετρο για τη λειτουργία του οχήματος βασίζονται σε τυποποιημένες μεθόδους δοκιμών της Κοινότητας για τα οχήματα για τα οποία οι εν λόγω μέθοδοι δοκιμών έχουν ορισθεί με νομοθεσία έγκρισης τύπου Κοινότητας. Για οχήματα που δεν καλύπτονται από τυποποιημένες μεθόδους δοκιμών της Κοινότητας, η συγκρισιμότητα μεταξύ διαφορετικών προσφορών εξασφαλίζεται με τη χρήση ευρέως αναγνωρισμένων μεθόδων δοκιμών ή αποτελεσμάτων δοκιμών που έχουν εκτελεστεί από την αναθέτουσα αρχή ή σύμφωνα με πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής.

(3) Τα συνολικώς διανυόμενα χιλιόμετρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, εάν δεν προσδιορίζονται άλλως, αντιστοιχούν στις τιμές του Πίνακα 3 του Παραρτήματος IX(A).

Ορισμοί

61Γ.  Για τους σκοπούς του παρόντος Τμήματος, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

(α) ο όρος «όχημα» σημαίνει «όχημα οδικών μεταφορών»∙

(β) ο  όρος  «όχημα  οδικών μεταφορών» σημαίνει όχημα που υπάγεται στις κατηγορίες οχημάτων του Πίνακα 3 του Παραρτήματος IX(A).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα 1 - Γενικές διατάξεις
Πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου VII

62. [Διαγράφηκε]
Εξαιρέσεις από το πεδίον εφαρμογής του Κεφαλαίου VII

63. [Διαγράφηκε]
Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων

64. [Διαγράφηκε]
Προθεσμία

65. [Διαγράφηκε]
Υπεργολαβία

66. [Διαγράφηκε]
Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο

67. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 2 - Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που είναι αναθέτουσες αρχές
Εφαρμοστέοι κανόνες

68. [Διαγράφηκε]
Τμήμα 3 - Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσες αρχές
Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις

69. [Διαγράφηκε]
Δημοσίευση της προκήρυξης

70. [Διαγράφηκε]
Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών

71. [Διαγράφηκε]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γενικές διατάξεις

72. [Διαγράφηκε]
Πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου VIII

73. [Διαγράφηκε]
Εξαιρέσεις από το πεδίον εφαρμογής του Κεφαλαίου VIII

74. [Διαγράφηκε]
Προκηρύξεις

75. [Διαγράφηκε]
Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους διαγωνισμούς μελετών

76. [Διαγράφηκε]
Μέσα επικοινωνίας

77. [Διαγράφηκε]
Επιλογή των ανταγωνιζομένων

78. [Διαγράφηκε]
Σύνθεση της κριτικής επιτροπής

79. [Διαγράφηκε]
Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

80. [Διαγράφηκε]