ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19
Συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι κατώτερη των κατωτάτων ορίων

81. [Διαγράφηκε]
Προκήρυξη

82. [Διαγράφηκε]
Προθεσμίες

83. [Διαγράφηκε]
Συνοπτικές διαδικασίες

84. [Διαγράφηκε]
Ειδική διάταξη για συμβάσεις που αφορούν στην κάλυψη αναγκών της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

84Α. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 73(I)/2016