Ειδική διάταξη για συμβάσεις που αφορούν στην κάλυψη αναγκών της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

84Α. [Διαγράφηκε]
Ειδική διάταξη για συμβάσεις που αφορούν στην κάλυψη αναγκών της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

84Α. [Διαγράφηκε]