Συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι κατώτερη των κατωτάτων ορίων

81. [Διαγράφηκε]
Συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι κατώτερη των κατωτάτων ορίων

81. [Διαγράφηκε]