Ειδικές εξαιρέσεις δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών

15. [Διαγράφηκε]