Ειδικές εξαιρέσεις δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών

15. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες-

(α) Έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων κτιρίων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώματα επί αυτών, εκτός από τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες συνάπτονται ταυτόχρονα, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης, υπό οποιανδήποτε μορφή·

(β) αφορούν την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή προγραμμάτων που προορίζονται για μετάδοση από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, καθώς και συμβάσεις για τον χρόνο μετάδοσης εκπομπών·

(γ) αφορούν τις υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού·

(δ) αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ιδίως με διαδικασίες προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες αρχές και υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες·

(ε) αφορούν συμβάσεις εργασίας·

(στ) αφορούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, πλην εκείνων τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας καταβάλλεται ες ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.