Γενικές διατάξεις

72.-(1) Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση ενός διαγωνισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 72 έως 80 και τίθενται στην διάθεση όλων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μελετών.

(2) Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν δύναται να περιορίζεται-

(α) Στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας·

(β) από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι, δυνάμει της νομοθεσίας της Δημοκρατίας, είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα.