Συμβάσεις υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΒ

23. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙIΒ, υπόκεινται αποκλειστικά στο άρθρο 25 και στο άρθρο 40.