Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις

69. [Διαγράφηκε]
Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις

69. [Διαγράφηκε]