Ορισμοί

61Γ.  Για τους σκοπούς του παρόντος Τμήματος, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

(α) ο όρος «όχημα» σημαίνει «όχημα οδικών μεταφορών»∙

(β) ο  όρος  «όχημα  οδικών μεταφορών» σημαίνει όχημα που υπάγεται στις κατηγορίες οχημάτων του Πίνακα 3 του Παραρτήματος IX(A).