Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντας

51. [Διαγράφηκε]