Συμβάσεις υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΑ

22. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΑ, συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 25 έως 34, 36 έως 44 και 46 έως 61.