Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

18. [Διαγράφηκε]