Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

«Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες»

(ΕΕ L 141 της 14.2.2003, σελ. 26).

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αιτητής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ζητεί πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον.

«δημόσια αρχή» περιλαμβάνει:

(α) κάθε κυβερνητική ή άλλη δημόσια διοικητική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, των κοινοτήτων, των οργανισμών δημόσιας ωφέλειας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου, καθώς και των δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο που εκτελεί δημόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάμει νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον,

(γ) οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες δημόσιας αρχής, ή παρέχει δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με το περιβάλλον, υπό τον έλεγχο φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στις παραγράφους (α) και (β).

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα πρόσωπα και τις ενώσεις, τις οργανώσεις τους συνδέσμους και τα σωματεία τους.

«πληροφορία σχετική με το περιβάλλον» περιλαμβάνει κάθε στοιχείο σε γραπτή, οπτική, ακουστική, ηλεκτρονική ή άλλη υλική μορφή, σχετική με:

(α) Την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως ο αέρας και η ατμόσφαιρα, το νερό, το έδαφος, το τοπίο και οι φυσικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υγροβιότοπων, των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών και της βιοποικιλότητας και των στοιχείων της, συμπεριλαμβανομένων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, και την αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων αυτών,

(β) παράγοντες, όπως οι ουσίες, η ενέργεια, ο θόρυβος, οι ακτινοβολίες ή τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ραδιενεργών αποβλήτων, οι εκπομπές, οι απορρίψεις και άλλες εκπομπές στο περιβάλλον, που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

(γ) μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας και των διοικητικών μέτρων, όπως οι πολιτικές, τα σχέδια, τα προγράμματα, οι περιβαλλοντικές συμφωνίες και οι δραστηριότητες που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία και τους παράγοντες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β), καθώς και μέτρα ή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία των ως άνω στοιχείων,

(δ) εκθέσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,

(ε) αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και άλλες οικονομικές αναλύσεις και παραδοχές χρησιμοποιούμενες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο (γ), και

(στ) την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων της ενδεχόμενης ρύπανσης της τροφικής αλυσίδας, των συνθηκών ανθρώπινης διαβίωσης, των τοποθεσιών και των οικοδομημάτων πολιτισμικού ενδιαφέροντος στο μέτρο που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεασθούν από την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην παράγραφο (α) ή, μέσω των στοιχείων αυτών, από τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ).

«πληροφορίες που κατέχει δημόσια αρχή» σημαίνει πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον που βρίσκονται στην κατοχή της εν λόγω αρχής, οι οποίες προέρχονται ή λαμβάνονται από αυτήν.

«πληροφορίες που κατέχονται για λογαριασμό δημόσιας αρχής» σημαίνει πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή προσώπου για λογαριασμό δημόσιας αρχής.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον

3. (1) Οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν που πληροφορίες κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους, σε σχετικές με σχετικές με το οποιοδήποτε αιτητή και χωρίς αυτός να οφείλει να επικαλεσθεί περιβάλλον. ή να αποδείξει συμφέρον.

(2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προθεσμίες τις οποίες θέτει ο αιτητής, οι πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον παρέχονται σε αυτόν:

(α) Το ταχύτερο δυνατόν ή το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης από τη δημόσια αρχή, ή

(β) εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από τη δημόσια αρχή εάν, λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας των αιτούμενων πληροφοριών, δε μπορεί να τηρηθεί η προθεσμία του ενός μηνός που αναφέρεται στην παράγραφο (α):

Νοείται ότι, σε αυτή την περίπτωση, ο αιτητής ενημερώνεται το ταχύτερο και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός, για οποιαδήποτε τυχόν παράταση καθώς και για τους λόγους που την υπαγορεύουν.

Διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αίτηση

4. Όταν η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 3, διατυπώνεται πρόσθετες κατά τρόπο υπερβολικά αόριστο, η δημόσια αρχή ζητά από τον πληροφορίες αιτητή, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός της σχετικά με προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 3(2)(α), να διευκρινίσει το αίτημα, και του παρέχει τη συνδρομή της προς τούτο, με διάφορους τρόπους, όπως παρέχοντας πληροφορίες σχετικές με τη χρησιμοποίηση των μητρώων και καταλόγων που αναφέρονται στο άρθρο 6(2)(γ):

Νοείται ότι, η δημόσια αρχή δύναται, κατά περίπτωση και εφόσον το θεωρεί επιβεβλημένο, να απορρίψει την αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 8.

Αίτηση για πληροφορίες συγκεκριμένης μορφής ή τύπου

5(1). Όταν ο αιτητής ζητά από δημόσια αρχή πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον συγκεκριμένης μορφής ή τύπου, συγκεκριμένης συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων, η δημόσια αρχή ικανοποιεί το αίτημά του, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες:

(α) Οι πληροφορίες είναι ήδη προσιτές στο κοινό υπό άλλη μορφή ή τύπο, ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο 12, που καθιστά εύκολη την πρόσβαση των αιτούντων, ή

(β) κρίνεται εύλογο για τη δημόσια αρχή να παράσχει τις πληροφορίες αυτές υπό άλλη μορφή ή τύπο.

(2) Όταν η αρμόδια αρχή, κατ’εφαρμογή του εδαφίου (1)(β), παρέχει τις πληροφορίες με διαφορετική μορφή ή τύπο απ’αυτόν που ζητήθηκε, οφείλει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους τις παρέχει υπό τη συγκεκριμένη μορφή ή τύπο:

Νοείται ότι, η δημόσια αρχή καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον που κατέχονται από την ίδια ή για λογαριασμό της να παρέχονται υπό μορφή ή τύπο που επιτρέπει την εύκολη αναπαραγωγή και πρόσβαση με τεχνολογίες επικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

(3) Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται εν όλω ή εν μέρει η αίτηση παροχής πληροφοριών, στη μορφή ή τον τύπο που ζητήθηκε, γνωστοποιούνται στον αιτητή εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 3.

Διευκολύνσεις που παρέχει η δημόσια αρχή

6 (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η δημόσια αρχή που οφείλει να διασφαλίζει ότι:

(α) Οι λειτουργοί της υποστηρίζουν το κοινό στην αναζήτηση πρόσβασης σε πληροφορίες.

(β) οι κατάλογοι της δημόσιας αρχής είναι προσιτοί στο κοινό, και προς το σκοπό αυτό οφείλει να καθορίζει πρακτικές ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες τις σχετικές με το περιβάλλον θα μπορεί να ασκείται αποτελεσματικά.

(2) Οι πρακτικές ρύθμισης που αναφέρονται στο εδάφιο (1)(β) μπορεί να περιλαμβάνουν:

(α) Τον καθορισμό των υπευθύνων ενημέρωσης.

(β) την καθιέρωση και διατήρηση χώρων για την εξέταση των απαιτούμενων πληροφοριών και

(γ) την τήρηση μητρώων ή καταλόγων πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον που κατέχουν οι αρχές αυτές ή τα κέντρα ενημέρωσης, με σαφείς αναφορές για το πού μπορούν να βρεθούν οι πληροφορίες αυτές.

Ενημέρωση κοινού

7. Ο Υπουργός οφείλει να ενημερώνει δεόντως το κοινό σχετικά με τα δικαιώματά του, βάσει του παρόντος Νόμου και να παρέχει, στον κατάλληλο βαθμό, πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές προς το σκοπό αυτό.

Εξαιρέσεις

8. (1) Δημόσια αρχή μπορεί να απορρίψει αίτηση παραχώρησης πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον όταν:

(α) Οι αιτούμενες πληροφορίες δεν κατέχονται από τη δημόσια αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή για λογαριασμό της.

(β) η αίτηση είναι προφανώς παράλογη.

(γ) με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, η αίτηση διατυπώνεται κατά τρόπο υπερβολικά αόριστο.

(δ) η αίτηση αφορά ημιτελές υλικό ή ημιτελή έγγραφα και δεδομένα. και

(ε) η αίτηση αφορά ενδοϋπηρεσιακές επικοινωνίες, λαμβανομένου υπόψη του δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετείται από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών:

(2) Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1)(α):

(α) Η δημόσια αρχή αναφέρει το όνομα της αρχής που ετοιμάζει το υλικό και το χρόνο που εκτιμά ότι χρειάζεται για την ολοκλήρωσή του. και

(β) αν η δημόσια αρχή γνωρίζει ότι οι πληροφορίες αυτές κατέχονται από άλλη δημόσια αρχή ή για λογαριασμό της, διαβιβάζει, το ταχύτερο δυνατόν, την αίτηση στην εν λόγω αρχή και ενημερώνει δεόντως τον αιτητή ή ενημερώνει τον αιτητή ως προς τη δημόσια αρχή στην οποία πιστεύει ότι μπορεί να αποταθεί προκειμένου να λάβει τις αιτούμενες πληροφορίες.

(3) Δημόσια αρχή μπορεί να απορρίψει αιτήσεις για την παροχή πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά:

(α) Τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των διαδικασιών της δημόσιας αρχής, εφόσον ο εμπιστευτικός αυτός χαρακτήρας προβλέπεται από τη νομοθεσία.

(β) τις διεθνείς σχέσεις της Δημοκρατίας, τη δημόσια ασφάλεια και την εθνική άμυνα.

(γ) τη λειτουργία της δικαιοσύνης, το δικαίωμα κάθε προσώπου σε δίκαιη δίκη ή τη δυνατότητα μιας δημόσιας αρχής να διεξαγάγει έρευνα ποινικού ή πειθαρχικού χαρακτήρα.

(δ) τον εμπιστευτικό χαρακτήρα εμπορικών ή βιομηχανικών πληροφοριών όταν η νομοθεσία της Δημοκρατίας ή η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπει αυτόν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα προκειμένου να προστατευθεί θεμιτό οικονομικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου συμφέροντος, για την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών στοιχείων και του φορολογικού απορρήτου.

(ε) τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(στ) τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων ή αρχείων που αφορούν φυσικό πρόσωπο όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, εφόσον προβλέπεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας με βάση τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο.

(ζ) τα συμφέροντα προστασίας οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο έχει δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες εθελοντικά χωρίς να του επιβάλλεται ή να είναι δυνατό να του επιβληθεί σχετική νομική υποχρέωση, εκτός εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών. και

(η) την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρονται οι ως άνω πληροφορίες, όπως ο εντοπισμός σπάνιων ειδών.

(4) Οι λόγοι απόρριψης που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (3) ερμηνεύονται με περιοριστικό τρόπο, λαμβανομένου υπόψη, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, του δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των πληροφοριών.

Νοείται ότι, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των πληροφοριών σταθμίζεται συγκριτικά προς το συμφέρον που εξυπηρετεί η απόρριψη της αίτησης.

(5) Η δημόσια αρχή δε δύναται, δυνάμει των παραγράφων (α), (δ), (στ), (ζ) ή (η) του εδαφίου (3), να απορρίψει αίτηση που αφορά πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με εκπομπές στο περιβάλλον.

(6) Ο Υπουργός με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δημοσιοποιεί τα κριτήρια με βάση τα οποία θα μπορούν οι δημόσιες αρχές να αποφασίζουν τον τρόπο εξέτασης των αιτήσεων για παροχή πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον.

(7) Πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον που κατέχονται από δημόσια αρχή ή για λογαριασμό της και οι οποίες έχουν ζητηθεί από αιτητή, παρέχονται εν μέρει όταν είναι δυνατόν να διαχωριστούν οι πληροφορίες που εξαιρούνται με βάση τις παραγράφους (δ) και (ε) του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (3) των αιτούμενων πληροφοριών.

(8) Η άρνηση παροχής, συνολικά ή εν μέρει, των αιτούμενων πληροφοριών, κοινοποιείται στον αιτούντα γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, εάν η αίτηση υποβλήθηκε γραπτώς ή αν ο αιτητής το ζητήσει ρητά, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3. Η κοινοποίηση πρέπει να αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία προσφυγής που προβλέπεται στα άρθρο 10 και 11.

Τέλη

9. (1) Η πρόσβαση στα δημόσια αρχεία ή καταλόγους που καταρτίζονται και τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 και η επιτόπια εξέταση αιτούμενων πληροφοριών, είναι δωρεάν.

(2) Δημόσια αρχή δύναται να επιβάλλει τέλη για την παροχή πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον αλλά τα τέλη αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το λογικό κόστος παροχής των πληροφοριών.

(3) Σε περίπτωση επιβολής τέλους, η δημόσια αρχή δημοσιεύει και διαθέτει στους αιτητές πίνακα των τελών που ισχύουν καθώς και πληροφορίες όσον αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες ένα τέλος μπορεί να επιβληθεί ή να αρθεί.

Ιεραρχική προσφυγή

10. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι αίτημά του για παροχή πληροφοριών σχετικών με το περιβάλλον:

(α) Αγνοήθηκε αδικαιολόγητα, απορρίφθηκε αδικαιολόγητα, πλήρως ή εν μέρει,

(β) απαντήθηκε ανεπαρκώς ή ελλιπώς, ή

(γ) δεν αντιμετωπίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 ή 5, έχει δικαίωμα εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την πάροδο της προθεσμίας του άρθρου 3 σε περίπτωση παράλειψης της αρμόδιας αρχής να του κοινοποιήσει οποιαδήποτε απόφαση, να προσφύγει στον Υπουργό για την επανεξέταση πράξεων ή παραλείψεων της οικείας δημόσιας αρχής.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει το θέμα και αποφασίζει σχετικά, η δε απόφασή του κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και τη δημόσια αρχή κατά της οποίας υποβλήθηκε η προσφυγή.

Προσφυγή στο Δικαστήριο

11. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 10, ο αιτητής έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Πληροφόρηση του κοινού

12. (1) Κάθε δημόσια αρχή οργανώνει τις σχετικές με το περιβάλλον πληροφορίες που αφορούν την αρμοδιότητά της, τις οποίες κατέχει ή που κατέχονται για λογαριασμό της με σκοπό τη δραστική και συστηματική διάδοσή τους, ειδικά με τηλεπικοινωνιακά μέσα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπου είναι διαθέσιμα.

(2) Οι πληροφορίες που παρέχονται με τηλεπικοινωνιακά μέσα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνουν στοιχεία που συλλέγηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός αν τα στοιχεία αυτά είναι ήδη διαθέσιμα υπό ηλεκτρονική μορφή.

(3) Οι πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον καθίστανται σταδιακά διαθέσιμες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που είναι εύκολα προσιτές στο κοινό μέσω δημόσιων δικτύων τηλεπικοινωνιών.

(4) Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται και να διαδίδονται, ενημερώνονται κατά περίπτωση και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) Τα κείμενα των διεθνών συνθηκών, συμβάσεων ή συμφωνιών καθώς και τα κείμενα της κοινοτικής, εθνικής νομοθεσίας που αφορούν στο περιβάλλον ή αναφέρονται σ' αυτό.

(β) τις πολιτικές, τα σχέδια και τα προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.

(γ) τις εκθέσεις προόδου που εκπονούν ή τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή δημόσιες αρχές, σχετικά με την εφαρμογή των αναφερομένων στις παραγράφους (α) και (β) .

(δ) τις εκθέσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (5) .

(ε) τα δεδομένα ή τις περιλήψεις των δεδομένων που προκύπτουν από τον έλεγχο δραστηριοτήτων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον.

(στ) τις άδειες που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις περιβαλλοντικές συμφωνίες ή αναφορά για το πού μπορεί να αναζητηθεί ή να βρεθεί μια πληροφορία στα πλαίσια του παρόντος Νόμου.

(ζ) τις μελέτες των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τις αξιολογήσεις των κινδύνων που αφορούν τα στοιχεία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στο άρθρο 2 ή αναφορά για το πού μπορεί να αναζητηθεί ή να βρεθεί μια πληροφορία στα πλαίσια του παρόντος Νόμου.

(5) Ο Υπουργός ετοιμάζει ανά διετία έκθεση σχετική με την κατάσταση του περιβάλλοντος η οποία διανέμεται στο κοινό και περιλαμβάνει πληροφορίες για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις πιέσεις που υφίσταται. Όλες οι δημόσιες αρχές προμηθεύουν τον Υπουργό με όλα τα στοιχεία, εκθέσεις ή εκτιμήσεις που έχουν στη διάθεσή τους ή που απαιτούνται κατά την κρίση του Υπουργού για την ετοιμασία της έκθεσης.

(6) Σε περίπτωση άμεσης απειλής ανθρώπινης ζωής ή του περιβάλλοντος λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων ή φυσικών αιτίων, κάθε δημόσια αρχή πληροφορεί χωρίς καθυστέρηση το κοινό για όλες τις πληροφορίες που κατέχει ή κατέχονται για λογαριασμό της και οι οποίες θα ήταν δυνατόν να επιτρέψουν στο κοινό που ενδέχεται να επηρεαστεί, να λάβει μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιών από την εν λόγω απειλή.

(7) Οι εξαιρέσεις του άρθρου 8 (1) και (2) ισχύουν για τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το παρόν άρθρο.

(8) Οι δημόσιες αρχές μπορούν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου με τη δημιουργία συνδέσεων με ιστοσελίδες του διαδικτύου στις οποίες θα μπορούν να αναζητούνται οι πληροφορίες.

Ποιότητα των πληροφοριών που είναι σχετικές με το περιβάλλον

13. (1) Οι δημόσιες αρχές εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους που είναι σχετικές είναι ενημερωμένες, ακριβείς και συγκρίσιμες.

(2) Κατόπιν αιτήσεως, οι δημόσιες αρχές απαντούν σε αιτήσεις παροχής των πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, υποδεικνύοντας στον αιτητή πού μπορεί να βρει τις πληροφορίες, εφόσον διατίθενται, σχετικά με τις διαδικασίες μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων ανάλυσης, δειγματοληψίας και προεπεξεργασίας των δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή της αιτούμενης πληροφορίας ή αναφέροντας την τυποποιημένη διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε.

Κανονισμοί

14. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο είναι δυνατό να ρυθμιστεί με Κανονισμούς.

Κατάργηση νόμου

15. Ο περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμος του 2000, καταργείται.