Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αιτητής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ζητεί πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον.

«δημόσια αρχή» περιλαμβάνει:

(α) κάθε κυβερνητική ή άλλη δημόσια διοικητική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, των κοινοτήτων, των οργανισμών δημόσιας ωφέλειας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου, καθώς και των δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο που εκτελεί δημόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάμει νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον,

(γ) οποιοδήποτε πρόσωπο ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες δημόσιας αρχής, ή παρέχει δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με το περιβάλλον, υπό τον έλεγχο φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στις παραγράφους (α) και (β).

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα πρόσωπα και τις ενώσεις, τις οργανώσεις τους συνδέσμους και τα σωματεία τους.

«πληροφορία σχετική με το περιβάλλον» περιλαμβάνει κάθε στοιχείο σε γραπτή, οπτική, ακουστική, ηλεκτρονική ή άλλη υλική μορφή, σχετική με:

(α) Την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως ο αέρας και η ατμόσφαιρα, το νερό, το έδαφος, το τοπίο και οι φυσικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υγροβιότοπων, των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών και της βιοποικιλότητας και των στοιχείων της, συμπεριλαμβανομένων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, και την αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων αυτών,

(β) παράγοντες, όπως οι ουσίες, η ενέργεια, ο θόρυβος, οι ακτινοβολίες ή τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ραδιενεργών αποβλήτων, οι εκπομπές, οι απορρίψεις και άλλες εκπομπές στο περιβάλλον, που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

(γ) μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας και των διοικητικών μέτρων, όπως οι πολιτικές, τα σχέδια, τα προγράμματα, οι περιβαλλοντικές συμφωνίες και οι δραστηριότητες που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία και τους παράγοντες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β), καθώς και μέτρα ή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία των ως άνω στοιχείων,

(δ) εκθέσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,

(ε) αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και άλλες οικονομικές αναλύσεις και παραδοχές χρησιμοποιούμενες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο (γ), και

(στ) την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων της ενδεχόμενης ρύπανσης της τροφικής αλυσίδας, των συνθηκών ανθρώπινης διαβίωσης, των τοποθεσιών και των οικοδομημάτων πολιτισμικού ενδιαφέροντος στο μέτρο που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεασθούν από την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην παράγραφο (α) ή, μέσω των στοιχείων αυτών, από τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ).

«πληροφορίες που κατέχει δημόσια αρχή» σημαίνει πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον που βρίσκονται στην κατοχή της εν λόγω αρχής, οι οποίες προέρχονται ή λαμβάνονται από αυτήν.

«πληροφορίες που κατέχονται για λογαριασμό δημόσιας αρχής» σημαίνει πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον, οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή προσώπου για λογαριασμό δημόσιας αρχής.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.