Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον

3. (1) Οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν που πληροφορίες κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους, σε σχετικές με σχετικές με το οποιοδήποτε αιτητή και χωρίς αυτός να οφείλει να επικαλεσθεί περιβάλλον. ή να αποδείξει συμφέρον.

(2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προθεσμίες τις οποίες θέτει ο αιτητής, οι πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον παρέχονται σε αυτόν:

(α) Το ταχύτερο δυνατόν ή το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης από τη δημόσια αρχή, ή

(β) εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από τη δημόσια αρχή εάν, λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας των αιτούμενων πληροφοριών, δε μπορεί να τηρηθεί η προθεσμία του ενός μηνός που αναφέρεται στην παράγραφο (α):

Νοείται ότι, σε αυτή την περίπτωση, ο αιτητής ενημερώνεται το ταχύτερο και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη της προθεσμίας του ενός μηνός, για οποιαδήποτε τυχόν παράταση καθώς και για τους λόγους που την υπαγορεύουν.